Biz Sizi Arayalım

İkinci El Araç Ticareti Hakkında Her şey

06.01.21 Tarihinde yayınlandı.

İkinci El Araç Ticareti Hakkında Her şey

İkinci el araç alım satımına yönelik hazırlanan yeni düzenlemeler 15.08.2020 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.” 

 Ayrıca satışı yapılacak araçlara belli bir süre kilometre garantisi verilmesi ve ekspertiz raporları hakkında da düzenlemeler yapıldı. Yeni çıkarılan yönetmelik sonucunda, her yıl milyonlarca satış yapılan ikinci el araç sektöründe, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ile yapay olan fiyat artışının önüne geçilerek araçların kayıtlı işletmeler üzerinden satılması sağlanacak.

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamı

“Bu Yönetmelik; gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde ödeme yöntemlerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.”

 

2. El Binek Otomobil Alımlarında Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin binek otomobil alımlarında yapılan KDV indirimi hakkındaki değişiklik 22/3/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanmıştır.

2.el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce;

- %1 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %1,

- %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobillerinin tesliminde %18

KDV oranı uygulanacaktır.

   Yönetmelik kapsamında ikinci el motorlu otomotiv ticareti ile iştigal eden mükellefler, 22/3/2019 tarihinden sonra alım-satıma konu etmek üzere satın aldıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’yi indirebilirler.

   Diğer taraftan, 2.el araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerce, 22/3/2019 tarihinden önce satın alınan, ancak 22/3/2019 tarihi itibarıyla henüz satılmamış olup, ticari mal stoklarında bulunan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen ve daha önce indirim konusu yapılamayan KDV tutarlarının, bu araçların teslim edildiği döneme ilişkin KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması uygun görülmüştür. Ancak, söz konusu binek otomobillerin daha önce maliyetine dahil edilen KDV tutarlarına ilişkin kayıtların düzeltilmesi gerekmektedir.

İkinci el otomotiv ticareti ile iştigal eden mükelleflerin alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.

Sıkça Sorulan Sorular

KDV oranı neye göre belirlenir?

 

Sıfır araçlarda KDV hesaplamaları, otomobil bedeli üzerinden Özel Tüketim Vergisi olan ÖTV oranı eklendikten sonra yapılmaktadır. İkinci el otomobil satışlarında ise Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanmaktadır. Hesaplamalar, ürünlerin, satış sonrası kar edilen oran üzerinden yapılmaktadır. Otomobil alış ve satışından elde edilen karın %18 oranı kadarı, KDV oranı olarak belirlenmektedir.

Sıfır km araçlara uygulanan %1 KDV oranı, ilgili aracın 2. el alım satımlarında ne olacak?

 

KDV oranlarının tespitine ilişkin yapılan değişiklik ile araçlar hangi katma değer vergisi (KDV) oranı ile alınıyorsa aynı oran uygulanarak satışı yapılacaktır.

Yani, Erdeğer’ den %1 KDV ile alınan araç %1 KDV ile satılacaktır.

Araba satışında Ekspertiz raporu zorunlu mu?

 

İkinci el araç alırken ekspertiz zorunluluğu getirildi.
Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin km’nin üzerinde olan araçlar için ekspertiz belgesi alınması zorunlu değil. Ancak 8 yaşın veya 160 bin km’nin altındaki araçların satışında ekspertiz raporu alınması zorunludur.

Otomobil ekspertiz raporu nereden alınır?

 

Ekspertiz raporu, ilgili standarda göre verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmeleri tarafından düzenlenir. Üç nüsha düzenlenen raporun iki nüshası Erdeğer Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servis’e verilir. Rapor, satıcı işletme ile ekspertiz işletmesi tarafından en az 5 yıl süre ile saklanır.

Araba satışında ekspertiz ücretini kim öder?

 

TSE belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç, 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde ekspertiz raporu alınır. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenir.

Araç ekspertiz raporunun hukuki niteliği nedir?

 

  Ekspertiz işletmesi, verdiği bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı yıl içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi bildirim tarihinden itibaren on gün içinde TSE tarafından iptal edilir. Hizmet yeterlilik belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren 1 yıl süreyle hizmet yeterlilik belgesi verilemez.

Araç ekspertiz raporu kaç gün geçerli?

 

 Esasında resmi olarak belirli bir süre sınırı yoktur fakat söz konusu araç için ekspertiz raporu süresi güncel olması önem arz eder. Örneğin; 1 ay önce alınmış bir rapor, güncel bir tarih niteliğini kaybetmiş olduğu için, taraflar arasında geçerliliği de meçhuldür.

Trafik sigortası olmadan araç satışı olur mu?

 

  Noterde satış işlemi yapılırken aracın sigorta bilgileri kontrol edilmez ve aracın sigortasının olmaması satışa engel değildir. Fakat sigorta olmadan trafiğe çıkan araçların herhangi bir kazaya karışması ya da kontrol durumunda cezai işlem uygulanır.

Yeni düzenlemeye göre bir kişi yılda kaç araç alıp satabilir?

 

 Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el otomotiv satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir. 

Araç yetki belgesi nedir?

 

İkinci el otomotiv ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgedir.

Araç yetki belgesi nereden alınır?

 

Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. İstenilen şartları(madde-6) taşıyan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde yetki belgesi verilir.

Yetki belgesinin belirli aralıklarla yenilenmesi gerekir mi?

  İşletmenin başka bir adrese taşınması durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının yeniden düzenlendiği; mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle işletme adresinin değişmesi durumunda veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatının güncellendiği.

  Yukarıda belirtilen bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yenileme başvurusu yapılması gerekir.

Araç satış yetki belgesi zorunlu mu, kimler alabilir?

 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların işletmeleri için yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor.

İkinci el araç ticareti yapan işletmeler mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişileri istihdam edebilir mi?

 

 Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının Seviye 5, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Ancak motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının; motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

Güncel bilgiye Buradan ulaşabilirsiniz.