Biz Sizi Arayalım

Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma MetniA. Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve Aydınlatma Metni
     Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnimiz, www.erdeger.com.tr, erdeger.com ve erdeger.net internet siteleri ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikalarımızı içermektedir. Veri Sorumlusu sıfatıyla bu politikalar Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin müşteri, ziyaretçi, www.erdeger.com.tr, erdeger.com ve erdeger.net internet siteleri kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediği gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine dair ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.
    Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni ile, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ne tür kişisel veriler topladığı, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı, işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz açıklanmakta ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun (KVKK) 10’uncu maddesi, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sahiplerinin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amaç edinilmiştir.
    Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. benimsediği temel ilkeler şunlardır:
- Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
- Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
- Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
- Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
- Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
- Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
- Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
- Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
- Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

    I. Veri Sorumlusunun Kimliği
        Şirket merkezi 100. Yıl Mah. Oto Center M Blok No: 15 Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan, 0343-0330-5850-0026 mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 65951-5sicil numarası ile kayıtlı, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

    II. Kişisel Veri İşleme Amacı, Dayanağı ve İşlenen Kişisel Verileriniz
         İlgililere ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, üyenin tüm alışveriş bilgileri, yani hangi üye işyeri, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, alınan indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM çalışmaları), sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum aktivitelerinin, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, iş başvurusu ve insan kaynakları uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili yasalarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

    III. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
          Kişisel verileriniz; II. Madde altında belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlara aktarılabilecektir.
       
        - Erdeğer Sigorta Acenteliği Ltd. Şti.
        - Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki 3. Taraflar
        - Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve hissedarları
        - Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar
        - Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlar.

    IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
           Kişisel verileriniz, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sosyal medya alanlarımız, internet sitemiz, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

    V. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız
         Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne başvurarak;

    1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    2. Kişisel verileriniz işlenmişse bu konuda bilgi talep etme,
    3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi öğrenme,
    4. Kişisel verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
    5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
    6. Kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
    7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan V/4 ve V/5 maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
    8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    9. Kişisel verilerinizin yasalara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

    6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle ve ekteki Başvuru Formu ile birlikte;
    a. Yazı bir dilekçe ile Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adresine iletebilir,
    b. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. erdegeroto@hs01.kep.tr kep adresine veya web sitesindeki elektronik posta adresine veya kvvk@erdeger.com.tr e-mail adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

    VI. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
           Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

   VII. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
           Kişisel verilerinize yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanılması, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerekli önlemleri almaktadır.
Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için teknik ve idari olarak gerekli her türlü tedbiri almayı ve azami özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, web sitesine veya ilgili sistemlerine karşı yapılan saldırılar akabinde, kişisel verilerinizin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu durumu derhal ve acilen sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

    VIII. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Anonimleştirilmesi veya Yok Edilmesi
             Bu Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 7/f.1 maddesine göre işlenmesi gerektiren amaçlar ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu madde 138’e göre ise kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilecektir.

    IX. Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde Yapılacak Değişiklikler
           Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Politikası/Gizlilik ve İlgili Kanun Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. web sitelerine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır.
Ayrıca, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği ilgili mevzuata uyumlu kişisel verileri, internet tabanlı platformlara entegre etmektedir. Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., bu verileri, Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli veri analitiği çalışmalarının iş birimleri tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi ve/veya iş birliği yapılan şirketler/markalar için analiz edilerek kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması için kullanmaktadır. Bu doğrultuda, hedef kitle odaklı reklam yapabilmek ve/veya reklam verenlerin dijital reklam projelerine hedef kitle sağlayabilmek için veri yönetim platformu ve benzeri dijital reklam platformlarından ve teknolojilerinden de faydalanmaktadır. Bu platformların yönetimi için belli sözleşmeler çerçevesinde farklı firmalarla iş birliği yapılabilir ve operasyonel süreçlerde çeşitli firmalardan destek alınılabilir.
Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., çerezler, dijital cihazların tanımlayıcı bilgileri ve SDK gibi yöntemler yoluyla elde edilen çevrimiçi müşteri bilgilerini ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği müşteri bilgilerini kullanarak, müşterilerini, dijital reklam platformları veya teknolojileri üzerinde çeşitli kategori ve gruplara ayırabilir. Bu veriler, çeşitli algoritmalar kullanılarak ve uluslararası kabul gören şifreleme metotları ile dijital reklam platformlarına entegre edilmekte ve güvenli bir şekilde tutulmaktadır. Bu bilgiler sadece sizinle daha ilgili olan pazarlama içeriğini göstermek amacıyla kullanılmaktadır ve muhafaza edilmektedir. Çerez kullanımına rıza göstermiyorsanız lütfen data paylaşımından çıkmak için ilgili platformun sayfasını ziyaret ediniz.


Erdeğer Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Etik İhbar Hattı
        Etik Davranış İlkelerine aykırılık teşkil eden durumların Kurum içi ve dışı paydaşlar tarafından bildirilebilmesi için “Etik İhbar Hattı” oluşturulmuştur. Etik İhbar Hattına gelen tüm bildirimlerde KVKK kapsamında gizlilik esasına göre işlem yapılır. Başvurucunun bilgileri gizli tutulur. Firmamızda etik davranış ilkelerine aykırı durumların tespiti halinde etikkurulu@erdeger.com.tr adresine e-posta ile bildirimde bulunulabilir.